PRIGO

Od mateřské školy k vysoké
PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem. V předminulém roce vstoupilo do druhého čtvrtstoletí své existence. Naše školy se hrdě hlásí ke společné značce PRIGO. S ohledem na aktuální společenskou potřebu, trvale rozšiřují nabídku vzdělávacích aktivit, a to nejen z pohledu jednotlivých oborů, ale také míst poskytovaného vzdělávání.

Školy PRIGO se zaměřují zejména na zajištění vysoce kvalitní výuky s respektováním výzev současné společnosti. Vycházejí z integrace přístupu České školní inspekce prostřednictvím zásad tzv. „Kvalitní školy“ a nových standardů akreditací. Tento model doplňují vlastním certifikovaným přístupem PriorityGO, jehož principy kladou vzdělávaného jedince vždy na první místo. Ten je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Škola pro život, jaký bude
PriorityGO je také koncepcí založenou na podpoře etického přístupu ke vzdělávání, ekologické udržitelnosti a mimoškolních nebo občanských aktivit. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v budoucím životě. Stěžejní důraz klademe na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

PRIGO se jako jediná skupina škol v rámci inkluzivního vzdělávání přednostně věnuje práci s mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí. Naši pedagogové a psychologové se účastní stáží a další spolupráce s Disability Resource Centre, University of Cambridge, což umožňuje přenášet důraz na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu i v případě mimořádně nadaných studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zvýšenou potřebou individualizace výuky.

PRIGO průvodce

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme SMART školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Od září 2021 bude na školách PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Všichni stávající i noví žáci Mateřské školy PRIGO a Základní školy PRIGO, stejně jako jejich učitelé, obdrží iPad. Obě tyto školy tak budou plně vybaveny, a my tak budeme konečně moci akcelerovat změny výuky směrem k 21. století. Na středních školách PRIGO obdrží iPady všichni noví žáci našeho šestiletého a osmiletého gymnázia, kteří nastoupí do primy, všichni studenti, kteří zahájí IB Diploma Programme (program mezinárodní maturity), a také jejich učitelé. Podobně budou iPady nebo MacBooky vybaveni také všichni nově nastupující studenti denní formy studia oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra na Vyšší odborné škole PRIGO a všichni nově nastupující studenti prezenční formy studia všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Vysoké školy PRIGO. Stejně tak budou vybaveni i všichni jejich učitelé. V dalších letech budou ve školách PRIGO postupně vybaveni také všichni ostatní žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní i mimoškolní aktivity i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude bezplatně přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO

Mentoring

Ve skupině PRIGO je v široké míře využit mentoring, a to nejen v rámci jednotlivých škol, ale zejména napříč školami. Na tomto základě dochází k přenosu vzájemných zkušeností a obousměrnému mezigeneračnímu respektu.

Jsme si vědomi toho, že pro řadu dětí, žáků a studentů je nový začátek těžký. Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové, to vše jsou potenciální překážky školního úspěchu, které vyžadují osobní přístup. Právě ten je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Díky propojení skupiny škol PRIGO a tomu, že PRIGO zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim žákům a studentům zapojení do nového systému BuddyGO. Tento systém posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snazší integraci mentorovaných. Proto pro každého studenta najdeme kamaráda Buddyho z vyššího vzdělávacího stupně. Buddy svého mladšího spolužáka školou provede, dá mu tipy na zajímavé školní akce a stane se opravdovým parťákem. S Buddym se utvoří úspěšný tým, který může reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým dvou kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají.

Mezinárodní spolupráce

Značka PRIGO je spojením pojmů, které určují naši strategii. Těmi jsou PRiority, Innovations, Growth a Openness. Při respektováni tradic české školy tak vedle principů PriorityGO, inovace výukových metod a rozšiřování nabídky vzdělávacích aktivit školy PRIGO nadstandardně podporují internacionalizaci a zahraniční mobility žáků, studentů i pedagogů. Našimi partnery jsou mimo jiné školy v USA, Velké Británii, Číně, Německu, Francii, ale i v Polsku a na Slovensku. Celkem pak spolupracujeme s více než dvacítkou škol.

Skupina PRIGO má zároveň jako jedna z mála institucí na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce. Součástí skupiny je také škola s právem státní jazykové zkoušky. Své studenty jsme tak schopni na studium v zahraničí perfektně připravit a zároveň jim po ukončení studia zprostředkujeme možnosti dalšího studia v zahraničí.

Informace o přijímačkách a studiu na prestižních zahraničních univerzitách si můžete přečíst v Deníku PRÁVO.

Strategická rada PRIGO

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO, stejně jako naplňování filozofické koncepce a evaluaci všech procesů, řídí Strategická rada PRIGO (SRP). Je šestičlenná a skládá se ze tří členů předsednictva a dalších tří členů. SRP je garantem dodržování pravidel PriorityGO přístupu. Strategická rada se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně a projednává střednědobé a strategické otázky. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP nebo některého stálého zástupce škol. Garantem určitého okruhu agendy PriorityGO je vždy člen SRP nebo některý stálý zástupce škol. To umožní přesah do všech škol skupiny PRIGO, čímž je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat. Zřizovatelská práva ke školám PRIGO vykonává Předsednictvo SRP nebo některý z jeho členů, a to postupem podle zřizovatelských nebo zakladatelských listin.

Členové

Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemnice

Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.

Stálí zástupci škol v SRP

Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.
Mgr. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA
Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.

Napsali o nás

O tom, jak to vypadá ve školách PRIGO a rozhovory s představiteli škol skupiny PRIGO naleznete v níže uvedených odkazech.

Chytrá škola změní svět vzdělávání

PRIGO je škola pro život, jaký bude

Jsme první školou v kraji, která nabízí středoškolské veterinární studium

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná

PRIGO: Přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy se blíží

Vyšší odborná škola PRIGO: Všeobecná sestra od září v Havířově

PRIGO: inženýrem na vysoké škole v Havířově

PRIGO: Měňte s námi svět k lepšímu a věnujte se sociální práci

PRIGO: Připravujeme studenty pro přijímačky a studium na prestižních zahraničních univerzitách

PRIGO – gymnázium podporující odborné zájmy a koníčky studentů

PRIGO – vysoká škola, která se svým studentům skutečně věnuje

Moderní projektové vyučování ve školách PRIGO

Ve školách PRIGO učíme studenty myslet opravdu hlavou

Diplomovaná dětská sestra v Ostravě i v Havířově: VOŠ PRIGO otevírá od září nový obor

Nové elitní vysokoškolské studium ekonomie v Ostravě pro nadané studenty

První absolventi v oboru Sociální práce na Vysoké škole sociálně správní

Vysoká škola sociálně správní: prestižní pracoviště pro výuku a výzkum v oblasti hospodářské politiky

Vysoká škola v Havířově razantně vstoupila do druhého desetiletí své existence

VOŠ PRIGO se stává jedním z lídrů praktické formy terciárního vzdělávání

Přírodovědné gymnázium PRIGO: česká škola 21. století