PRIGO

Od mateřské školy k vysoké
PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem. Nyní pomalu vstupuje do čtvrtého desetiletí své existence. Naše školy se hrdě hlásí ke společné značce PRIGO. S ohledem na aktuální společenskou potřebu, trvale rozšiřují nabídku vzdělávacích aktivit, a to nejen z pohledu jednotlivých oborů, ale také míst poskytovaného vzdělávání.

Školy PRIGO se zaměřují zejména na zajištění vysoce kvalitní výuky s respektováním výzev současné společnosti. Vycházejí z integrace přístupu České školní inspekce prostřednictvím zásad tzv. „Kvalitní školy“ a nových standardů akreditací. Tento model doplňují vlastním certifikovaným přístupem PriorityGO, jehož principy kladou vzdělávaného jedince vždy na první místo. Ten je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Škola pro život, jaký bude
PriorityGO je také koncepcí založenou na podpoře etického přístupu ke vzdělávání, ekologické udržitelnosti a mimoškolních nebo občanských aktivit. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v budoucím životě. Stěžejní důraz klademe na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

PRIGO se jako jediná skupina škol v rámci inkluzivního vzdělávání přednostně věnuje práci s mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí. Naši pedagogové a psychologové se účastní stáží v zahraničí, což umožňuje přenášet důraz na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu i v případě mimořádně nadaných studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zvýšenou potřebou individualizace výuky.

Informace o aktuálním dění na školách PRIGO můžete sledovat na 

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Implementovali jsme nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Všichni stávající i noví žáci Mateřské školy PRIGO a Základní školy PRIGO, stejně jako jejich učitelé, obdrží iPad. Obě tyto školy tak budou plně vybaveny, a my tak budeme konečně moci akcelerovat změny výuky směrem k 21. století. Na středních školách PRIGO obdrží iPady všichni nově nastupující žáci a studenti našeho čtyřletého, šestiletého a osmiletého gymnázia a všichni studenti, kteří zahájí IB Diploma Programme (program mezinárodní maturity), a také jejich učitelé. Podobně budou iPady vybaveni také všichni nově nastupující studenti denní formy studia oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra na Vyšší odborné škole PRIGO a všichni nově nastupující studenti prezenční formy studia všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Vysoké školy PRIGO. Stejně tak budou vybaveni i všichni jejich učitelé. V dalších letech budou ve školách PRIGO postupně vybaveni také všichni ostatní žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní i mimoškolní aktivity i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO

Mentoring

Ve skupině PRIGO je v široké míře využit mentoring, a to nejen v rámci jednotlivých škol, ale zejména napříč školami. Na tomto základě dochází k přenosu vzájemných zkušeností a obousměrnému mezigeneračnímu respektu.

Jsme si vědomi toho, že pro řadu dětí, žáků a studentů je nový začátek těžký. Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové, to vše jsou potenciální překážky školního úspěchu, které vyžadují osobní přístup. Právě ten je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Díky propojení skupiny škol PRIGO a tomu, že PRIGO zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim žákům a studentům zapojení do nového systému BuddyGO. Tento systém posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snazší integraci mentorovaných. Proto pro každého studenta najdeme kamaráda Buddyho z vyššího vzdělávacího stupně. Buddy svého mladšího spolužáka školou provede, dá mu tipy na zajímavé školní akce a stane se opravdovým parťákem. S Buddym se utvoří úspěšný tým, který může reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým dvou kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají.

Mezinárodní spolupráce

Učíme se od nejlepších. Při respektováni dobrých tradic české školy, považujeme za nezbytné a klíčové rozvíjet přesah vzdělání dosaženého doma směrem k zahraniční zkušenosti nebo uplatnění. Ve většině programů nabízíme alternativu celého studia nebo jen některých předmětů v angličtině a jazykové kompetence u žáků a studentů rozvíjíme také při mimoškolních aktivitách. Prostředí u nás je opravdu mezinárodní. PRIGO spolupracuje také s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. ve Velké Británii, USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku nebo na Slovensku.

Podporujeme mezinárodní studentské výměny a zahraniční stáže v průběhu studia i po jeho skončení a snažíme se našim studentům pomoci i v zahraničním pracovním uplatnění. Mezinárodní mobility žáků, studentů i pedagogů jsou na nadstandardní úrovni. Financujeme všechny zahraniční pobyty studentů a dostane se téměř na každého. Každá PRIGO škola je také účastna výměnných programů ERASMUS+. Do výuky zahrnujeme výchovu zaměřenou na poznání jiných kultur a zvyklostí, včetně jejich limitů v našem prostoru, a to také prostřednictvím participace studentů a pedagogů ze zahraničí na životě našich škol.

Naše studenty jsme také schopni na studium v zahraničí perfektně připravit a zároveň jim po absolvování PRIGO školy zprostředkujeme možnost dalšího studia v zahraničí. Nabízíme bezplatnou přípravu na zahraniční studium na prestižních univerzitách (typu Oxford, Cambridge, Harvard) ve dvou úrovních.

Našim středoškolským studentům poskytujeme program International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Jedná se o studijní program, který je zakončený prestižní mezinárodní maturitou (IB). Ta je potřebná pro studium na všech zahraničních univerzitách a její dobrý výsledek umožní vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě.

Vysokoškolským studentům, kteří u nás studují, pak nabízíme program Competences for Master’s Degree (CMD). V rámci něho probíhá příprava na magisterská a doktorská  studia na nejlepších světových univerzitách. Součástí jsou přednášky těch nejpovolanějších – absolventů elitních zahraničních univerzit.

Strategická rada PRIGO

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO, stejně jako naplňování jejich filozofické koncepce a evaluaci všech procesů, řídí Strategická rada PRIGO (SRP). Je šestičlenná a skládá se ze tří členů předsednictva a dalších tří členů. Předsednictvo Strategické rady PRIGO vydává pokyny k výkonu zřizovatelských a zakladatelských práv ke školám ze skupiny PRIGO, a to na základě podnětů z jednání Strategické rady PRIGO nebo Programové rady PRIGO.

Strategická rada se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně a projednává střednědobé a strategické otázky. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP. To umožní přesah do všech škol skupiny PRIGO, čímž je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat. Zřizovatelská práva ke školám PRIGO vykonává Předsednictvo SRP nebo některý z jeho členů, a to postupem podle zřizovatelských nebo zakladatelských listin.

Členové Strategické rady PRIGO
Členové

Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemnice

Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D., MBA

Programová rada PRIGO

Programová rada PRIGO (PRP) je externím poradním orgánem a působí při Strategické radě PRIGO. Je pětičlenná a schází se zpravidla dvakrát ročně na společném rozšířeném zasedání spolu se Strategickou radou PRIGO. Umožňuje nezávislou evaluaci principů, na kterých jsou školy PRIGO postaveny. Členové Programové rady PRIGO jsou podle statutu jmenováni z řad uznávaných osobností decizní sféry, především z oblasti školství nebo sociální oblasti. Jedná se o osobnosti, jež budou svými životními postoji zárukou formulace principů PriorityGO v souladu s výzvami pro 21. století při respektování tradičních hodnot, na kterých je postaven náš civilizační okruh.

Zápis z jednání PRP 2. 2. 2024
Zápis z jednání PRP 10. 2. 2023

Členové Programové rady PRIGO

P. ICDr. Libor BOTEK, Th.D.
děkan Diecéze Ostrava, Ostravsko-opavské biskupství

Mgr. et Mgr. Lukáš CURYLO
náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Mgr. Bc. Pavla GOLASOWSKÁ, DiS.
poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

prof. Mgr. Jaroslav MILLER, M.A., Ph.D.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Zbyněk PRAŽÁK, Ph.D.
náměstek primátora Statutárního města Ostrava

PRIGO v médiích

Zkuste se podívat na naše sociální sítě     a dozvíte se více o aktuálním dění na PRIGO školách.

Můžete si také poslechnout na nebo .

Anebo si přečtěte články v níže uvedených odkazech.

O školy PRIGO nemám žádné obavy

Na PRIGO posouváme hranice vzdělávání

PRIGO nabízí studium veterinářství

PRIGO umožňuje získání pedagogické kvalifikace v nových programech

Chytrá škola změní svět vzdělávání

PRIGO je škola pro život, jaký bude

Jsme první školou v kraji, která nabízí středoškolské veterinární studium

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná

PRIGO: Přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy se blíží

Vyšší odborná škola PRIGO: Všeobecná sestra od září v Havířově

PRIGO: inženýrem na vysoké škole v Havířově

PRIGO: Připravujeme studenty pro přijímačky a studium na prestižních zahraničních univerzitách

PRIGO – gymnázium podporující odborné zájmy a koníčky studentů

PRIGO – vysoká škola, která se svým studentům skutečně věnuje

Moderní projektové vyučování ve školách PRIGO

Ve školách PRIGO učíme studenty myslet opravdu hlavou

Diplomovaná dětská sestra v Ostravě i v Havířově: VOŠ PRIGO otevírá od září nový obor

Vysoká škola sociálně správní: prestižní pracoviště pro výuku a výzkum v oblasti hospodářské politiky

VOŠ PRIGO se stává jedním z lídrů praktické formy terciárního vzdělávání