PriorityGO

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Důraz je kladen na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

Filozofie škol PRIGO je tedy jasně daná a neustále se dynamicky přizpůsobuje vývoji společnosti. Víme, koho vzděláváme a jak ho vychováváme. Stejně jako naši žáci i studenti, i my děláme chyby, ze kterých se snažíme poučit. Zároveň se učíme od nejlepších. Spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol z USA, Velké Británie, Německa, Francie a dalších zemí, a to nejen v podobě mobilit, ale zejména sdílením příkladů dobré praxe.

Desatero principů PriorityGO přístupu

 1. Uplatňování tradičních vzdělávacích cílů v konceptu „české školy“ s akcentaci výzev globalizovaného prostředí ve 21. století
  Jsme „českou školou“, která vychází přiměřeně z tradice našeho kulturního prostředí. Využíváme dobré prvky našeho vzdělávacího systému a nepřebíráme bezmyšlenkovitě nevhodnou zahraniční zkušenost. Českou vzdělávací tradici ale aplikujeme tak, aby odpovídala potřebám 21. století i roli České republiky v evropském a globálním kontextu. Snažíme se vychovávat na všech stupních vzdělávací soustavy hrdé české občany, kteří budou schopni se uplatnit v praxi a životě v tuzemsku i zahraničí. Naši žáci, studenti a pedagogové jsou motivováni k vzájemnému respektu i kritickému respektu k autoritám.
 2. Individualizace vzdělávání a klientský přístup ke vzdělávanému jedinci
  Využíváme všechny možnosti individualizace vzdělávání. Omezujeme tradiční frontální způsoby výuky na rozumné minimum a v této oblasti výrazně zahrnujeme osvědčenou zahraniční zkušenost. Individualizace není vnímána jen jako redukovaný počet vzdělávaných žáků a studentů jedním pedagogem, ale mnohem šířeji. Podstatu individualizace chápeme zejména v naší pomoci za účelem nalezení silných a slabých stránek vzdělávaného. Individualizací výuky se snažíme nalézt pro každého vhodné uplatnění v dalším vzdělávání i praxi, ale vždy s ohledem na spokojenost a potřeby daného jedince. Uplatňujeme klientský přístup ke každému, protože vzdělání chápeme jako veřejnou službu a poslání. Naše žáky i studenty ale vychováváme k přiměřené a kritické úctě k autoritám a pravidlům slušného chování.
 3. Podpora mezinárodní spolupráce a jazykového vzdělávání
  Považujeme za nezbytné a klíčové rozvíjet přesah vzdělání dosaženého v tuzemsku směrem k zahraniční zkušenosti nebo k zahraničnímu uplatnění v průběhu studia u nás, v následném zahraničním studiu nebo praxi. Jako jedno z mála vzdělávacích uskupení máme na drtivé většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce nebo máme akreditovány studijní programy v cizím jazyce. Podporujeme zahraniční stáže v průběhu studia i po jeho skončení a snažíme se našim studentům pomoci i v zahraničním pracovním uplatnění. Součástí naší vzdělávací skupiny je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Mezinárodní mobility žáků, studentů i pedagogů jsou na nadstandardní úrovni. Na našich školách studují také zahraniční žáci a studenti.
 4. Projektový přístup
  Zahrnujeme do výuky rozumným způsobem projektovou činnost, a to vždy s respektem ke kulturním tradicím a se zohledněním výzev mezinárodního prostředí. Projekty jsou významnou součástí samotné výuky v jednotlivých předmětech nebo oborech s ohledem na typ školy. Projekty ale využíváme také ve smyslu zaměření se žáků a studentů na konkrétní zájmovou nebo občanskou aktivitu. V neposlední řadě učíme studenty v terciárním vzdělávání zpracovávat projekty a dotační příležitosti.
 5. Obousměrná mezigenerační výměna zkušeností a respektu
  Vycházíme z unikátní příležitosti přenosu mezigenerační zkušenosti mezi jednotlivými školami naší vzdělávací skupiny, které pokrývají celou vzdělávací soustavu a zahrnují děti od dvou let věku až po seniorní posluchače v rámci univerzity třetího věku. Vytváříme příležitosti pro rozvíjení mezigeneračního respektu a výměnu zkušeností uvnitř všech škol a mezi školami navzájem. Starší žáci a studenti se stávají mentory těch mladších, což umožňuje zvýšit výrazně kvalitu vzdělávacího procesu i jejich zodpovědnost. Podobně dochází k mentoringu i mezi jednotlivými skupinami našich pedagogů. Formou neformálních akcí pro všechny věkové skupiny podporujeme rozvoj přirozeného respektu mezi generacemi.
 6. Podpora rozvoje osobnosti vzdělávaného i vzdělávajícího
  Spolu s individualizací výuky a formou intenzivně pojatého a do samotné výuky zahrnutého osobního a kariérního poradenství umožňujeme rozvíjet optimální schopnosti každého jedince. Snažíme se, aby náš žák nebo student vynakládal své úsilí zejména do rozvoje toho, v čem je dobrý a neplýtval nešetrným způsobem svým potenciálem v oblastech, kde jsou možnosti jeho rozvoje omezeny. Přiměřeným způsobem se snažíme rozvíjet optimální schopnosti i u jednotlivých pedagogů. Rozumným způsobem hledáme také vhodné skupiny pedagogů a žáků tak, aby jejich vzájemná interakce byla kompatibilní s cíli učení.
 7. Podpora etického přístupu k životu i ke vzdělávání
  V souladu s tradicemi v našem kulturním prostoru a zejména s ohledem na výzvy okolního globalizovaného prostředí se zaměřujeme na formální i neformální přenos zkušeností i morálních postulátů do výchovy, a to vždy se zřetelem na stupeň konkrétního studia a věk vzdělávaného.
 8. Výchova k trvalé udržitelnosti a ekologická výchova
  Vychováváme naše žáky i studenty nejen k úctě k sobě navzájem, ale také k respektu k okolnímu prostředí. Vhodným mixem výukových, ale zejména dobrovolnických aktivit, je směřujeme k trvale udržitelnému chování a environmentální šetrnosti, a to vždy nedogmatickým a rozumným přístupem.
 9. Uplatňování a využívání moderních technologií
  Soustřeďujeme se na využívání moderních technologií ve výuce i v oborové nabídce, ale vždy s přihlédnutím k cílům studia i rozvoji osobnosti vzdělávaného. Nepodporujeme samoúčelné používání mobilních nebo jiných technologických zařízení, které se snažíme naopak promyšleně používat ve výuce i při jiných aktivitách.
 10. Integrace výchovy mimořádně nadaných jednotlivců
  Školy naší skupiny se zaměřují významným způsobem na vzdělávání mimořádně nadaných žáků a studentů, tedy těch, jejichž rozumové schopnosti výrazně přesahují obvyklý průměr. Na všech úrovních vzdělávání vychovávají jedince schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Nesoustřeďujeme se na integraci znevýhodněných žáků, například s výraznou poruchou autistického spektra, ale jsme schopni u mimořádně nadaných jedinců s dílčími problémy podporovat všestranný rozvoj vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou doplněny také aktivitami mimoškolními. V této oblasti spolupracujeme s University of Cambridge. V některých našich školách tvoří mimořádně nadaní žáci a studenti více než polovinu jejich počtu.

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO, stejně jako jeho filozofickou koncepci a evaluaci všech procesů, řídí Strategická rada PRIGO (SRP). Tato Rada je garantem dodržování pravidel PriorityGO přístupu a dalších stratetických cílů značky PRIGO, kterými jsou PRiority, Innovations, Growth a Opennes. Členem SRP je vždy zástupce vedení každé školy, která je členem skupiny PRIGO. Strategická rada se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně a projednává střednědobé a strategické otázky. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP.

Strategická rada PRIGO

prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.
předseda
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
místopředseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
výkonný tajemník
Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemník
Ing. Linda FOLTÝNOVÁ
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.
Mgr. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA

Řízení SRP je založeno na rotačním principu a jednotliví členové se střídavě podílejí na předsednictví. Každý člen SRP je garantem určitého okruhu agendy, která má přesah do všech škol skupiny PRIGO. Tím je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat.

V letech 2019-2020 jsou nosnými implementovanými horizontálními agendami vycházejícími z PriorityGO přístupu: