Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

Projekt OP VK

Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ PRIGO na trhu práce

(projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0015)

VOŠ PRIGO byla v roce 2011 úspěšná při žádosti o podporu z Operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 32 k oblasti podpory 7.2.1 Vyšší odborné vzdělávání, prioritní osy 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Jak uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na stránkách věnovaných strukturálním fondům EU, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Zaměřuje se na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Cílem schváleného projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0015 Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ PRIGO na trhu práce bylo komplexní řešení současných problematických oblastí vyššího odborného vzdělávání (VOV) na úrovni VOŠ PRIGO. Na jedné straně se jednalo o zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce a na straně druhé o zajištění lepší prostupnosti těchto absolventů do bakalářských programů VŠ.

Projekt reagoval mimo jiné na postoj MŠMT k současnému postavení VOV ve vzdělávací soustavě ČR a zároveň na výsledky průzkumu, který byl proveden mezi studenty VOŠ PRIGO a z jehož výsledků jasně vyplývá potřeba dosažení výše uvedených cílů. Tyto cíle pak byly naplněny prostřednictvím realizace pracovních stáží pro studenty VOŠ PRIGO, následné vzájemné výměny jejich zkušeností pod vedením odborníků z praxe, kteří byli dále zapojeni do výuky v předmětech inovovaných v souladu s požadavky praxe. V rámci projektu bylo rovněž prováděno mapování společných programů VOŠ a VŠ ekonomického a právního zaměření za účelem zajištění uznávání studia absolventů VOŠ PRIGO na VŠ.

V rámci projektu byl také inovován vzdělávací program Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru tak, aby v maximální možné míře zohledňoval potřeby praxe.

Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ PRIGO a VŠ

(projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0079)

Dalším projektem, který VOŠ PRIGO řešila, byl projekt s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ PRIGO a VŠ. Jednalo se rovněž o projekt financovaný z Operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 32 k oblasti podpory 7.2.1 Vyšší odborné vzdělávání, prioritní osy 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Cílem projektu bylo v návaznosti na výše popsaný projekt s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ PRIGO na trhu prácezvyšovat prostupnost studentů VOŠ PRIGO do bakalářských programů VŠ a dále zvyšovat jejich uplatnitelnost na trhu práce. Hlavními výstupy projektu byla jednak modularizace výuky a dále vytvoření kreditního systému hodnocení výuky v souladu s ECTS. VOŠ PRIGO za tímto účelem spolupracoval se školami obdobného zaměření, které již kreditní systém hodnocení využívají, a s odborníky z praxe, kteří na těchto školách působí. Modulová výuka s kreditním systémem hodnocení byla na VOŠ PRIGO zavedena po reakreditaci studijního oboru Obecně právní činnost, která proběhla po ukončení realizace projektu. Tyto cíle pak byly naplněny prostřednictvím realizace pracovních stáží pro studenty VOŠ PRIGO, následné vzájemné výměny jejich zkušeností pod vedením odborníků z praxe, kteří byli dále zapojeni do výuky v předmětech inovovaných v souladu s požadavky praxe. V rámci projektu bylo rovněž prováděno mapování společných programů VOŠ a VŠ ekonomického a právního zaměření za účelem zajištění uznávání studia absolventů VOŠ PRIGO na VŠ.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK