Přijímací řízení

přihlášky na obchodní akademii Ostrava, PRIGO, Ibaco

Přijímací řízení pro 3. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 3. kolo

Bylo vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Přihlášky je možné zasílat do 24.6.2019. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 24.6.2019, nebo osobně na sekretariátu školy (pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 16:30 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 24.6.2019 na e-mail akademie@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky. Povinnou součástí přijímacích zkoušek nebude jednotná (státní) přijímací zkouška. Kritéria pro 3. kolo přijímací zkoušky naleznete níže.

Podmínky přijetí pro 3. kolo

Obor: Obchodní akademie – denní
1)      průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté (dokládá se pouze prospěch za první pololetí) třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,5
2)      průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté (dokládá se pouze prospěch za první pololetí) třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4
3)      průměrný prospěch ze 3 dále uvedených předmětů (Jazyk český a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Dějepis) v deváté (dokládá se pouze prospěch za první pololetí) třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,2 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté (dokládá se pouze prospěch za první pololetí) třídě není větší než 1,9
4)      umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentní soutěži vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
5)      složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
6)      na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
7)      umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
8)      na podkladě rozhodnutí ředitelky Mezinárodní obchodní akademie PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele
9)      byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)
10)   byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky

U všech oborů platí, že nesplní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude se posuzovat lepší z výsledků v bodech 9) a 10), tedy školní nebo státní část přijímací zkoušky. Za školní část přijímací zkoušky uvedené v bodě 9) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Školní část je nutno absolvovat pro 3. kolo přijímacího řízení opětovně a nelze uznat školní část z 1. kola přijímací zkoušky. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky uvedené v bodě 10) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška z prvního kola bude uznána, za předpokladu, že uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu i výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.
Splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude mu povinnost absolvovat školní přijímací zkoušku dle bodu 9), resp. povinnost doložit výsledek státní části přijímací zkoušky dle bodu 10) prominuta a automaticky uděleno bodové hodnocení 100 bodů do celkového pořadí uchazečů.
Na základě lepšího výsledku ze školní části nebo státní přijímací zkoušky, resp. výsledku bodového hodnocení získaného na základě splnění kritérií v bodech 1-8) se sestaví Pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří se umístí v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity vypsané pro 3. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.

Přijímací zkouška na OA

Školní přijímací zkouška se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázka zde). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 100 bodů.

Jednotná (státní) přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů z a) Českého jazyka a literatury (ukázka zde) a b) Matematiky (ukázka zde). Informace o přípravném kurzu na státní (jednotnou) přijímací zkoušku naleznete zde. Za plný počet bodů z jednotlivých didaktických testů získá uchazeč maximálně 50 bodů. Nejvyšší možný počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku je tedy 100 bodů v případě bezchybných odpovědí na všechny otázky v obou testech.

Termíny přijímacích zkoušek pro 3. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 ve 3. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Mezinárodní obchodní akademie PRIGO dne 27.6.2019 v 10:00 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitelky školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 25.6.2019.

Počty přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2019/2020 přijímáno maximálně 60 žáků.


© PRIGO 1993-2019