Pro rodiče

Two preschool children build castles with plastic cubesDo mateřské školy přijímáme děti od dvou let věku. Naším cílem je zajistit spolehlivou výchovu a vzdělávání v předškolním období, přípravu dětí na vzdělávání na základní škole a nenásilný přechod do školního prostředí. Vycházíme z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů. Úzce spolupracujeme se Základní školou PRIGO. Děti mají možnost již v mateřské škole poznat prostředí základní školy a její učitele. Adaptace je poté přirozenější a přechod do základní školy není spojen se zbytečným stresem a obavami z neznámého.

V mateřské škole využíváme alternativní směry, jako je aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle preferencí rodičů dětí. Zajišťujeme spolupráci s logopedem při depistáži a nápravě vad řeči dětí. V naší škole probíhá také projekt na podporu rozvoje předčtenářské gramotnosti s názvem Celé Česko čte dětem. Při rozvoji výchovně – vzdělávací strategie pro děti s mimořádným nadáním spolupracujeme s Mensou České republiky. V souladu se vzdělávacími programy s dětmi pravidelně navštěvujeme zoologickou zahradu, Svět techniky, farmy se zvířátky, chodíme na vycházky do lesa a rodičům dále nabízíme možnost zapsat své děti do dalších sportovních kroužků nebo na lyžařský kurz.

Naše mateřská škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a je pod přísným dohledem České školní inspekce.

Mateřská škola je otevřena celoročně, od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin. Docházka dětí je možná podle individuálních potřeb rodičů. Děti mohou docházet standardně na celý den, půlden, ale mohou také školku navštěvovat pouze ve vybrané dny.

Odpočinek dětí probíhá v samostatné ložnici, proto umožňujeme odchod dětí po obědě do 13:00 hodin, aniž by se odpočívající děti rušily.

Podstatou a klíčovým úkolem naší mateřské školky je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem herních i vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady a nadání. Našim záměrem je zejména rozvoj schopností těchto mimořádně nadaných dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.

Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. Škola klade důraz na podporu sociálních a emocionálních schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talentovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost.

V případě doloženého rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny o diagnostice mimořádného nadání, může dítě získat (prostřednictvím zákonného zástupce) stipendium. Toto stipendium lze použít pro libovolný účel, který je v zájmu dítěte.

PRIGO průvodce si můžete prohlédnout zde.

Průvodce mateřskou školou

© PRIGO 1993-2019