Studium

Již 26. rokem poskytujeme všeobecné studium osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia, nyní s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a se zvláštním zaměřením na jazykovou výuku. Výuka, která je ukončená maturitou, probíhá pouze v denní formě na základě Školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s povinným Rámcovým vzdělávacím programem vycházejícím ze zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenu výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá v nově postavené jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Nedávno byly také dokončeny a otevřeny dvě nové odborné přírodovědné učebny a začal být využíván americký experimentální výukový systém PASCO, který umožňuje interaktivní experimenty v biologii, fyzice a chemii. Dále jsme nově otevřeli botanickou zahradu, jejíž součástí je školní skleník a zejména venkovní přírodovědná učebna. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. Ukázka ze slavnostního otevření učeben zde.

1. Obecné informace

Gymnázium osmileté – obor Gymnázium 79-41-K/81

Obor všeobecného osmiletého gymnázia využívá výhod studia na víceletých gymnáziích, která se soustředí na nadanější žáky a jejich komplexnější, kontinuálnější a dlouhodobější přípravu, než je tomu v případě klasických čtyřletých gymnázií. Víceletá gymnázia také těží ze synergického efektu a předávání si zkušeností mezi jednotlivými věkovými skupinami dětí a žáků. Na osmiletá gymnázia se převážně hlásí nadanější a schopnější děti základní školy. Většinou vybočují z řad svých vrstevníků ve třídě. Přijímací řízení pro nadané děti není tolik stresující jako v případě čtyřletých gymnázií, protože v případě neúspěchu u přijímacích zkoušek mají v budoucnu ještě možnost zápisu na gymnázium šestileté, či později čtyřleté.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Gymnázium šestileté – obor Gymnázium 79-41-K/61

Kompromisním řešením jsou šestiletá gymnázia, která přijímají žáky z řad žáků sedmé třídy základní školy, kde je jejich profilace již zřejmější, psychická vyspělost je vyšší a možnost kontaktu se staršími vrstevníky gymnázia bezproblémovější. Zároveň je však významněji a častěji podchycen talent a nadání k určitým disciplínám než v případě gymnázii čtyřletých. Volba rodičů a aspirace k dalšímu vzdělání dětí se jeví zodpovědnější. Z výše uvedených důvodů se zřizovatel a vedení školy rozhodli akreditovat gymnázium šestileté. Jedná se o přirozený kompromis mezi gymnáziem osmiletým a čtyřletým, který umožňuje vyváženě všeobecně vzdělávat nadané děti se zájmem o přírodovědné disciplíny. V Moravskoslezském regionu se pak jedná o jedno z mála podobně zaměřené šestileté gymnázium. S ohledem na to, že šestiletých gymnázií je pouze několik, a z důvodu omezeného počtu přihlášek na střední školy je přijímací řízení pro nadané děti méně stresující než v případě čtyřletých gymnázií, protože v případě neúspěchu u přijímacích zkoušek zůstává v budoucnu ještě možnost zápisu právě na gymnázium čtyřleté.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného čtyřletého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k přírodovědným disciplínám.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

2. Profilace

Jako jediné gymnázium v regionu se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými, farmaceutickými a veterinárními obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Jsme fakultní školou Ostravské univerzity, což nám také výrazně pomáhá ve výuce. Gymnázium dále spolupracuje s pedagogy z lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a jeho žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického zaměření nepřipravujeme žáky na výkon zdravotnického povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme žáky školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného zaměření bude mít vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném žákovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy. Spolupracujeme také s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu „Vysokoškolákem na zkoušku“, při kterém si naši studenti projdou vysokoškolským studiem na této fakultě a vším, co k tomu patří. Cílem je, aby si nadaní studenti naší školy vyzkoušeli na nečisto VŠ studium ještě v době jejich středoškolského kurikula.

Druhou profilací je příprava pro studium na přírodovědeckých a technických fakultách, popř. ekonomických fakultách s akcentem na matematiku, fyziku, geografii, informační technologie a příbuzné disciplíny. Gymnázium spolupracuje také s pedagogy z uvedených vysokých škol a její žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Všechny profilace mají na zřeteli exklusivní výuku cizích jazyků a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní maturitu. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

3. Vybavení školy a učeben

Škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Mariánské Hory na ulici Mojmírovců, poblíž ulice 28. října, a to s velmi dobrou dopravní dostupností, jak automobilem, tak také tramvají (např. linka č. 4, 8, 9). Zastávka Prostorná je vzdálena necelých 200 m. Součástí areálu školy je rozsáhlý pozemek pro mimoškolní aktivity žáků. Vnitřní prostory školy jsou moderně zařízeny a většina z nich je nově zrekonstruována. V letošním roce byl otevřen další nový pavilón. Třídy jsou vybaveny novými nebo zánovními židlemi a lavicemi s vestavěnými počítači. Součástí je multimediální technika a vybavení dataprojektorem. Interaktivní tabule a specializované laboratoře např. pro výuku chemie, biologie či jazyků jsou samozřejmostí. V areálu školy je vlastní tělocvična s velmi dobrým vybavením. Dokončili jsme dvě nové přírodovědné učebny, mimo jiné s interaktivním experimentálním systémem PASCO, jazykovou a počítačovou učebnu, novou učebnu-soudní síň, botanickou zahradu se školním skleníkem a venkovní přírodovědnou učebnou. Pro volnočasové aktivity jsou připraveny dva školní fotbálky, ping-pongový stůl a nově venkovní kuželky. Jak to u nás vypadá, si můžete prohlédnout zde.

4. Školné a stipendium

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. Standardní školné se pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020, na základě rozhodnutí ředitelky školy, školné prominuto. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do školy a je garantováno žákům bez vážných kázeňských prohřešků. Toto stipendium může být podle výsledků přijímacích zkoušek nebo dalšího studia zvýšeno na 1 000 Kč/měsíc velmi dobrým žákům, nebo na 2 000 Kč/měsíc vynikajícím žákům. Žákům, kteří byli přijati na základě dalších kol přijímacího řízení, bude stipendium uděleno od 2. roku studia podle prospěchu. Stipendium je podle výše uvedených podmínek stanovováno žákům, kteří započnou studium od školního roku 2019/2020.

Další informace o gymnáziu naleznete v rozhovoru s ředitelkou Ing. Natalií Uhrovou, Ph.D. pro Deník PRÁVO. Další informace lze také najít v Deníku MFD.


© PRIGO 1993-2019