O gymnáziu

Přírodovědné gymnázium PRIGO je střední školou, která zahájila činnost v roce 1993, jako vůbec první nestátní gymnázium v Ostravě a okolí. Je součástí skupiny škol PRIGO, která vzdělává studenty na všech stupních vzdělávací soustavy. V letošním roce úspěšně vstupuje již do 26. roku své existence.

Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených jazykových a počítačových učebnách. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele a žáka.

V rámci osmiletého, šestiletého i čtyřletého gymnázia se soustředí na žáky, kteří v převážné většině chtějí dále studovat na vysoké škole přírodovědného směru. Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace dané výběrem volitelných předmětů, seminářů a volnočasových aktivit. Především se jedná o profilaci lékařského, veterinárního, popř. farmaceutického směru nebo profilaci pro žáky aspirující na studium přírodovědných, technických nebo špičkových ekonomických fakult.

I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

Škola je vybavena moderním zařízením učeben a laboratoří. V tomto roce jsme dokončili dvě přírodovědné učebny a zakoupili americký edukační experimentální systém PASCO. Zároveň byla uvedena do provozu botanická zahrada se školním skleníkem, jejíž součástí je také venkovní učebna. Stejně tak jsme zahájili provoz repliky soudní síně, ve které se žáci mohou účastnit soudních jednání v realistickém prostředí. Prohlédnout si můžete zde.

Výpočetní a multimediální technika je tak nezbytnou součástí každodenní výuky. Studium je bez školného. Škola navíc poskytuje stipendium pro každého žáka po celou dobu jeho studia, a to díky participaci významného strategického partnera.

Další informace o gymnáziu naleznete v rozhovoru s ředitelkou Ing. Natalií Uhrovou, Ph.D. pro Deník PRÁVO. Další informace lze také najít v Deníku MFD.

Průvodce naší školou on-line

Průvodce gymnáziem

Projekty


© PRIGO 1993-2019